De gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft op 14 december 1995 besloten om de afdeling Orthen als historische eenheid te laten voortbestaan met handhaving van een eigen begroting en rekening. Tevens is daarbij vastgesteld de Regeling van de samenstelling, kandidaatstelling, verkiezing en benoeming van de commissie uit de ingezetenen van de afdeling Orthen. Deze commissie houdt zich bezig met o.a. het beheer van het vermogen van de afdeling Orthen, het beheer van de Forttoren en het onderhouden van contacten met de gemeente. De belangrijkste inkomstenbron van de afdeling Orthen zijn de renteopbrengsten van de bij de gemeente belegde reserves. De uitgaven bestaan voornamelijk uit het verlenen van subsidies aan verenigingen, die sportief, cultureel of maatschappelijk binnen Orthen actief zijn.

Het volgende overzicht van lasten en baten van de begroting 2018 van de afdeling Orthen kan worden gegeven:

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten

2017

2018

Kosten secretaris commissie

0

0

Huren

16

16

Verkiezingen

0

0

Overige goederen en diensten

7

7

Subsidies

4

3

Onvoorziene uitgaven

1

1

Subsidie beheer en exploitatie gemeenschapshuis

9

5

Totaal lasten

39

32

Baten

2017

2018

Beschikking algemene reserve

12

10

Rente beleggingen

7

2

Huren/pachten

20

20

Totaal baten

39

32

Eigen vermogen

(Bedragen x € 1)

01-01-2018

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2018

Kapitaalreserve

247.540

-

-

247.540

Saldi-reserve

117.110

Algemene reserve

242.840

1.210

9.380

234.670

Totaal

607.490

1.210

9.380

599.320