Spoorboekje Begroting 2018

1. Inleiding
Het presidium stelt jaarlijks een tijdschema op voor de behandeling van de begroting, het zogenaamde spoorboekje. Voor u ligt het spoorboekje voor de begroting 2018 waarin u kunt nalezen hoe dit jaar de behandelprocedure van de begroting is. Zoals gebruikelijk staan naast de begroting 2018 de volgende met de begroting samenhangende voorstellen op de agenda:

 • De verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting;
 • De belastingvoorstellen.

2. Het tijdschema
Het tijdschema voor de behandeling van de begroting ziet er als volgt uit:

Datum

Tijdstip

Activiteit

29 september

Aanbieding digitale begroting 2018 aan de raad

2 oktober

18.30 - 19.30 uur

Uitleg gebruik en werkwijze digitale begroting

15 oktober

Sluitingsdatum indienen schriftelijke technische vragen begroting

25 oktober

Beantwoording schriftelijke technische vragen

26 oktober

Informatiebijeenkomst begroting 2018 (tijdens informeren en ontmoeten)

26 oktober

19.00 uur

Inspreken begroting (tijdens Informeren en Ontmoeten)

30 oktober

20.30 uur

Begrotingsbehandeling in Commissie BZ

31 oktober

19.30 uur

Begrotingsbehandeling in Commissie ROB

1 november

19.30 uur

Begrotingsbehandeling in Commissie MO

2 november

19.30 uur

Begrotingsbehandeling in Commissie FES

10 november

12.00 uur

Voorkeurstijdstip indienen moties en amendementen

14 november

14.00 uur

Afsluitende begrotingsbehandeling

19.30 uur

Afsluiting met begrotingsdiner

3. Toelichting tijdschema

Aanbieding van de begroting 2018
Op 29 september krijgt u de beschikking over de begroting. Dit jaar zal dit voor het eerst een volledig digitale begroting zijn.

Uitleg gebruik en werkwijze digitale begroting
Op 2 oktober zal van 18.30 – 19.30 uur voorafgaand aan de vergadering van de commissie FES uitleg gegeven worden over het gebruik van de digitale begroting. De bijeenkomst is bedoeld voor alle raads- en commissieleden en is er op gericht u wegwijs te maken in de begroting en een overzicht te geven van de mogelijkheden die het programma biedt.

Behandeling technische vragen

Om de behandeling van technische vragen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen zijn de
volgende afspraken gemaakt:

 • Technische vragen worden per fractie verzameld en tegelijk ingediend;
 • Technische vragen worden via e-mail ingediend bij de afdeling M&D/F/CF;

Contactgegevens: Hendrik-Jan Schep, h.schep@s-hertogenbosch.nl, 073-6159809;

 • Het indienen van technische vragen over de begroting kan vanaf het moment van aanbieden tot de sluitingsdatum 15 oktober;
 • De schriftelijke beantwoording van de technische vragen vindt uiterlijk 25 oktober plaats, zodat de antwoorden nog kunnen worden meegenomen bij de commissiebehandeling en eventueel aanvullende vragen gesteld kunnen worden bij de technische toelichting;
 • Vragen kunnen natuurlijk ook later nog worden gesteld, maar dan is er geen garantie meer dat het antwoord voor de commissiebehandeling beschikbaar is.

Informatiebijeenkomst en inspreekbijeenkomst begroting 2018
De informatiebijeenkomst en de inspreekbijeenkomst over de begroting vinden plaats tijdens de Informeren en Ontmoeten bijeenkomst van 26 oktober 2017.

Commissiebehandeling

De commissievergaderingen vinden plaats op de volgende data:
30 oktober 2017, 19.30 uur (BZ)

31 oktober 2017, 19.30 uur (ROB)

1 november 2017, 19.30 uur (MO)

2 november 2017, 19.30 uur (FES)

De commissiebehandeling wordt gestart met de commissie BZ, zodat in deze commissie de grote lijnen uiteengezet kunnen worden waarin in andere commissies gedetailleerd op door kan worden gegaan. Als gevolg hiervan vindt de commissie FES op donderdag plaats.

De commissievergaderingen staan uitsluitend in het teken van de begrotingsbehandeling en de bijbehorende voorstellen. Dat betekent dus dat er in principe geen andere raadsvoorstellen worden besproken. Het verloop van de vergadering is net als bij een reguliere commissiebehandeling. Na een debat in 2 termijnen geven fracties aan welke punten zij willen bespreken in de raad. Eventuele moties en amendementen worden waar mogelijk aangekondigd. In afwijking van de normale regeling is de spreektijd per fractie tien minuten en zijn per fractie meerdere sprekers toegestaan.

Moties en amendementen

Bij de behandeling van de begroting in de raad worden in verhouding veel moties en amendementen ingediend Om de besluitvorming over de begroting en de moties en amendementen goed te laten verlopen, is het gebruikelijk om de voorgenomen moties en amendementen tevoren binnen de raad te verspreiden. Zo kunnen de fracties en het college zich goed voorbereiden en zijn fracties in de gelegenheid om moties en amendementen op elkaar af te stemmen.

Om andere fracties en het college de gelegenheid te geven zich voor te bereiden, is het verzoek om moties en amendementen zo mogelijk vóór 10 november 12.00 uur aan te leveren via het mailadres raadsondersteuning@s-hertogenbosch.nl. Moties en amendementen worden via iBabs aan de raad beschikbaar gesteld. Dit systeem wordt tot en met de raadsvergadering steeds actueel gehouden met de laatst binnengekomen moties en amendementen.

Voor advies over het gebruik van moties en amendementen en voor ondersteuning bij het formuleren ervan, kunt u zich wenden tot de medewerkers van de griffie.

Afsluitende begrotingsbehandeling
Op 14 november 2017 is de afsluitende begrotingsbehandeling. De vergadering start om 14.00 uur. Deze vergadering is volledig gewijd aan de behandeling van de begroting 2018 en bijbehorende stukken. Gelet op de samenhang tussen de begroting en de andere stukken worden deze in de vergadering als één onderwerp behandeld. Voor de besluitvorming wordt vanzelfsprekend wel een splitsing tussen de onderwerpen aangebracht.

De vergadering kent de volgende indeling:

 • Eerste termijn voor de fracties. Deze hebben niet het karakter van een algemene beschouwing (vindt bij de voorjaarnota plaats), de nadruk ligt op de toelichting op eigen moties en amendementen en de bespreking van moties en amendementen van andere fracties. De ervaring leert dat de meeste fracties hun bijdrage beginnen met enige algemene noties om richting te geven aan hun standpunten over moties en amendementen, hiervoor is ook ruimte binnen de vergadering. Iedere fractie krijgt 10 minuten spreektijd, interrupties zijn toegestaan (deze gaan niet van de spreektijd af).
 • Korte pauze
 • Eerste termijn voor het college: reactie college op de inbreng van de raad en de ingediende moties en amendementen. De portefeuillehouder Financiën start met een reactie op de financiële beschouwingen van de raad. In de collegetermijn wordt helder, welke zaken voor het college aanvaardbaar zijn en welke zaken niet. Met het oog op het verhelderen van het collegestandpunt, laat de raadsvoorzitter interrupties van de kant van de raad toe. Voor het college geldt een totale spreektijd van 45 minuten, onderling te verdelen tussen de portefeuillehouders.
 • Korte pauze voor o.a. onderling overleg.
 • Tweede en laatste termijn exclusief voor de raadsfracties, spreektijd 5 minuten per fractie. De laatste mogelijkheid om moties en amendementen in te dienen. In de afgelopen jaren is het gebruik gegroeid dat in de eerste termijn de hoofdmoot van de discussie plaatsvindt en dat de tweede termijn gebruikt wordt voor enkele concluderende opmerkingen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de laatste mogelijkheid om moties en amendementen in te dienen, krijgt het college nog de gelegenheid om hierop te reageren.
 • Nadat de fracties hun tweede termijn hebben gebruikt wordt overgegaan tot de besluitvorming. Hierbij wordt de volgende volgorde aangehouden:
 • Amendementen en moties voor alle voorstellen
 • Voorstel begroting 2018
 • Voorstel over de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting; o De belastingvoorstellen
 • Met in achtneming van het bovenstaande ziet het vergaderschema er als volgt uit:
  • 14.00 – 16.30 uur eerste termijn raad
  • 16.30 – 16.45 uur pauze
  • 16.45 – 17.30 uur eerste termijn college
  • 17.30 – 18.00 uur tweede termijn raad
  • 18.30 – 18.45 uur pauze
  • 18.45 – 19.30 uur besluitvorming
 • De raadsvergadering sluit uiterlijk om 19.30 uur. Na afloop van de vergadering zal het traditionele begrotingsdiner worden aangeboden.