Het overzicht personeelskosten is als bijlage bij deze begroting opgenomen. Er wordt voor de personeelskosten geen afzonderlijke rapportage richting uw raad gemaakt. Het overzicht maakt zichtbaar dat de ambtelijke formatie met 54,43 fte is toegenomen. Deze uitbreiding van de formatie is grotendeels gekoppeld aan de regionale samenwerking op het gebied van Jeugdhulp en WMO. Deze formatie-uitbreiding heeft geleid tot een verlaging van de flexbudgetten. Anderzijds is de formatie uitgebreid vanwege de aantrekkende economie. Tegenover deze conjunctuurgevoelige uitbreiding staan hogere inkomsten. Tenslotte zijn uitvoeringsbudgetten van de WeenerXL die ingezet worden voor inhuur ook als zodanig in dit overzicht opgenomen, zodat deze kosten beter gemonitord kunnen worden. Per saldo is sprake van een lichte daling van de flexbudgetten in de begroting 2018.